فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد ديناميکي ميکروتوربين گازي دومحوره بعنوان توليد کننده پراکنده در حالت مجزا از شبکه

لینک دانلود

توضیحات بیشتر