فایل ورد مقاله بررسي روند دما در جنوب شرق ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي روند دما در جنوب شرق ايران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي روند دما در جنوب شرق ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي روند دما در جنوب شرق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي روند دما در جنوب شرق ايران :


محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
محمد لطفی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
اسماعیل احمدی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده:
تغییرات دما در درازمدت باعث بالا آمدن سطح اقیانوسها، تغییر فصل رشد و نیاز آبی گیاهان، افزایش مصرف آبشهری و افزایش مصرف انرژی از طریق سیستمهای سرمایشی خواهد شد. به منظور بررسی روند دما در جنوب شرق ایراناز دادههای دمای میانگین سالانه و ماهانه ایستگاههای سینوپتیک کرمان، بم، زاهدان، ایرانشهر، زابل و چابهار تا سال 2005که بیشترین طول دوره آماری را داشتند استفاده شد ،دادههای مفقود با استفاده از رگرسیون جایگزین و به منظور همگنیداده ها با آزمون ران تست ارزیابی شدند . دادههای ایستگاهها به صورت سریهای سالانه و ماهانه آماده و جهت تشخیصروند با آزمون همبستگی رتبهای کندال تاو آزمون گردید . نتایج نشان داد روند دما در جنوب شرق ایران یکسان نیست بهگونهای که از ایستگاههای مورد مطالعه ایستگاه کرمان و چابهار هیچگونه روند معنیدار نداشتند، اما ایستگاههای بم،زاهدان، زابل و ایرانشهر با روند افزایشی معنیداری در سری دمای سالانه مواجه بوده است. در ایستگاههای مذکور روندافزایشی دوره گرم سال( ژوئن، ژولای، سپتامبر )مشاهده و باعث روند افزایشی معنیدار سری سالانه شد. ایستگاه بمبیشترین تغییرات دما را نشان داد، ماههای ژانویه، فوریه و مارس روند خاصی نداشتند و سایر ماهها روند افزایشی معنیدرای را نشان دادند.

توضیحات بیشتر